Kancelaria Adwokacka Konrad Papierowski

ul. Jasnogórska 23/25 lok. 5, 42-200 Częstochowa e-mail: konrad.papierowski@adwokatura.pl - kom. 600 935 904

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, Kancelaria Adwokacka Konrad Papierowski informuje, iż:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest adwokat Konrad Papierowski wykonujący zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, ul. Jasnogórskiej 23/25 lok. 5, 42-200 Częstochowa - tel. kontaktowy 600935904, e-mail konrad.papierowski@adwokatura.pl

  2. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust.2 lit. a, b, c, f RODO.

  3. Zgodnie z art. 6 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze dane osobowe przetwarzane w Kancelarii, a uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata, objęte są tajemnicą adwokacką. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą adwokacką Administrator stosuje się do przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.

  4. Czas przechowywania danych osobowych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 lit. d RODO).

  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeśli zdaniem Pana/Pani, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych osobowych.

 

 

 

Copyright Nazwa.pl                                                                                      Zapisz numer swojego adwokata   t e l. + 48   6 0 0  9 3 5   9 0 4